Smyslem činnosti STaN je pomoci řešit často nepříznivou a někdy i velmi závažnou situaci přemýšlivých, intelektově nadaných dětí, zejména v souvislosti s jejich vzděláváním.

Cílem je přispívat odbornými radami, doporučeními a uvádět příklady dobré a špatné praxe z ČR i ze zahraničí, k vypracování funkčního systému, který umožní přemýšlivým dětem/žákům/studentům rozvíjet jejich potenciál s radostí a sebedůvěrou, v přátelském prostředí, respektujícím jejich vzdělávací, emocionální a sociální potřeby.

 Projekty a publikační činnost STaN jsou využívány různými institucemi, zabývajícími se nejen vzděláváním přemýšlivých dětí. Ucelený a funkční systém péče o nadané, ani pracoviště, které by rozsahem a kvalitou své činnosti odpovídalo úrovni zahraničních center péče o nadané, ať už CTY nebo jeho evropských následovníků (CBO, OZBF a dalších) však zatím v ČR neexistuje.

Činnost těchto center nahrazuje v ČR do určité míry STaN. Poskytuje rodičům, učitelům, psychologům i dalším odborníkům v ČR informace z oblasti péče o nadané. Tak, aby měli přehled o aktuální situaci a trendech nejen u nás, ale i ve světě. Na odborných setkáních STaN (Pracovní dny, konference, Klub rodičů a učitelů) i v pedagogické a popularizační činnosti uvádí příklady dobré praxe i upozornění na to, co se neosvědčilo. Součástí akcí STaN jsou přednášky významných zahraničních odborníků, včetně diskuse (osobně nebo prostřednictvím skype).

 

STaN je už od svého vzniku (jako pobočka ECHA) aktivní součástí mezinárodního dění. Je členem WCGTC (Světové rady pro nadané a talentované děti – nejvýznamnější mezinárodní organizace takto zaměřené), ABB (Arbeitskreis Begabungsforschung und Begabungsforderung e.V. = Pracovní skupina pro výzkum a podporu nadání), nedávno založené pracovní skupiny HELP (High European Learning Potential). Spolupracuje s ICIE (Mezinárodní centrum inovací ve vzdělávání), SMND (Škola pro mimořádně nadané děti v Bratislavě) a dalšími i s řadou významných zahraničních odborníků.